Obchodní podmínky pro autory

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
  1. Vymezení pojmů
   1. „Obchodní podmínky“ se rozumí tyto obchodní podmínky.
   2. „Provozovatel“ se rozumí společnost Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232. Kontaktní údaje: ….
   3. „Portál“ se rozumí platforma Gazetisto dostupná na webové stránce gazetisto.com, včetně poddomén (za Portál se nepovažují emailové schránky Odběratelů).
   4. „Autor“ se rozumí smluvní partner Provozovatele vytvářející a vydávající newsletter, podcast nebo videoobsah na Portál za účelem jejich nabízení a zasílání Odběratelům, když Autorovi za tuto činnost náleží odměna.
   5. „smluvní strana“ se rozumí Autor a Provozovatel.
   6. „newsletter“ se rozumí textový obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   7. „podcast“ se rozumí zvukový obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   8. „videoobsah“ se rozumí audiovizuální obsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu.
   9. „Odběratel“ se rozumí osoba odebírající určitý newsletter, podcast nebo videoobsah od Autora prostřednictvím Portálu nebo svého emailu a hradící za tento newsletter, podcast nebo videoobsah předplatné na účet Provozovatele.
   10. „Profil“ se rozumí uživatelské jméno a uživatelský účet konkrétního Autora nebo Odběratele na Portálu.
   11. „registrace“ se rozumí vytvoření Profilu na Portálu.
   12. „vydání“ se rozumí uložení newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Autorem prostřednictvím Profilu na Portál.
   13. „zpřístupnění“ se rozumí uveřejnění newsletteru, podcastu nebo videoobsahu na Portálu pro Odběratele a zaslání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu na kontaktní email Odběratele.
   14. „předplatné“ se rozumí finanční částka, kterou Odběratel zaplatí za zpřístupnění a zaslání newsletteru, podcastu nebo videoobsahu konkrétního Autora.
   15. „smlouva“ se rozumí smlouva o zprostředkování prodeje newsletteru, podcastu nebo videoobsahu uzavřená mezi Autorem a Provozovatelem.
   16. „odměna“ se rozumí finanční částka odpovídající předplatnému po jeho ponížení o provizi Provozovatele za zprostředkování plnění mezi Autorem a Odběratelem, dále DPH hrazené Provozovatelem a transakční náklady (zejm. PayPal).
   17. „PayPal“ se rozumí online platební systém provozovaný společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.
   18. „emailová adresa Autora“ se rozumí emailová adresa uvedená Autorem na jeho Profilu.
  2. Tyto Obchodní podmínky vydané Provozovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikající při užívání Portálu, a to zejména práva a povinnosti spojená s vydáváním newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Autory a zpřístupňováním newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběratelům.
  3. Kontaktní údaje Provozovatele: info@staff.gazetisto.com
 2. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Provozovatel se zavazuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami newsletter, podcast nebo videoobsah vydaný Autorem na Portál zpřístupnit Odběrateli tohoto Autora na Portálu a zaslat newsletter, podcast nebo videoobsah na uvedenou emailovou kontaktní adresu tohoto Odběratele. Provozovatel zprostředkovává prodej newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběrateli, za což mu přísluší provize z předplatného. Provozovatel a Autor za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při zprostředkování prodeje newsletteru, podcastu a videoobsahu Odběratelům prostřednictvím Portálu uzavírají smlouvu. Odběratel uzavírá smlouvu o předplatném s Autorem.
  2. Autor registrací a vydáním newsletteru, podcastu a videoobsahu výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem Obchodních podmínek a jím vydaný newsletter, podcast nebo videoobsah je v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami pro užívání webových stránek.
  3. Autor je oprávněn při vydání konkrétního čísla newsletteru, podcastu nebo videoobsahu zvolit konkrétní datum a čas, ve kterém má Provozovatel takové číslo newsletteru, podcastu nebo videoobsahu zpřístupnit Odběratelům.
  4. Autor se zavazuje zpracovávat veškeré newslettery, podcasty i videoobsah kvalitně, pečlivě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Provozovatel je oprávněn Autorovi vytknout nedostatečnou kvalitu newsletteru, podcastu nebo videoobsahu jako celku nebo jejich konkrétního čísla. Technicky nekvalitní newsletter, podcast nebo videoobsah Autora nebo jakékoli jejich číslo je Provozovatel oprávněn z Portálu odstranit bez předchozího vyrozumění Autora. Takto odstraněné číslo newsletteru, podcastu nebo videoobsahu se považuje za nevydané. Autor nemá v takovém případě nárok na žádnou kompenzaci za odstranění newsletteru, podcastu nebo videoobsahu, který je v rozporu s Obchodními podmínkami.
  5. Za veškerý obsah newsletteru, podcastu a videoobsahu má odpovědnost výlučně Autor. Autor se zavazuje, že newsletter, podcast a videoobsah jím vydaný prostřednictvím Portálu je v plném souladu s veškerými platnými právními předpisy, dobrými mravy a pravidly slušného chování v demokratické společnosti. Newsletter, podcast a videoobsah nesmí být zejména urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, výhružný, pornografický a nesmí podněcovat, propagovat nebo podporovat nenávist vůči rasové, etnické, sexuální, národnostní, náboženské či jiné skupině osob. Newsletter, podcast a videoobsah nesmí mít charakter hromadného dopisu nebo emailu určeného k přeposílání, nesmí být spamem ani nesmí mít charakter poplašné zprávy založené na nepravdivých informacích. Newsletter, podcast a videoobsah dále nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva duševního vlastnictví, nesmí poškozovat práva třetích osob nebo způsobovat třetím osobám újmu, nesmí nepřiměřeně zasahovat do soukromí třetích osob a nesmí obsahovat počítačové viry a jiné škodlivé počítačové programy. Za porušení povinnosti Autora dle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn strhnout Autorovi jako smluvní pokutu provizi ve výši celkové odměny za všechny newslettery, podcasty a videoobsah vydané v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k porušení povinnosti.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda je newsletter, podcast a videoobsah vydaný Autorem v souladu s čl. II. odst. 5 Obchodních podmínek. Autor výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn kontrolovat dodržení pravidel podle čl. II. odst. 5 Obchodních podmínek a v případě, že shledá jejich porušení, pak je oprávněn takový newsletter, podcast a videoobsah bez předchozího vyrozumění Autora odstranit z Portálu. Autor nemá v takovém případě nárok na žádnou kompenzaci za odstranění newsletteru, podcastu a videoobsahu, který je v rozporu s Obchodními podmínkami.
  7. Veškerý obsah vytvořený Autorem vydaný na Portál zůstává ve vlastnictví Autora a vztahují se k němu Autorova autorská práva. Autor je odpovědný za veškerý jím vydaný obsah na Portál včetně newsletterů, podcastů a videoobsahu zasílaných Odběratelům prostřednictvím emailové schránky.
  8. Provozovatel je oprávněn newsletter, podcast nebo videoobsah vydaný Autorem prostřednictvím Portálu propagovat a nabízet třetím osobám k odebírání. Autor tímto uděluje Provozovateli nevýhradní bezplatnou licenci k rozšiřování newsletteru, podcastu nebo videoobsahu za účelem propagace Portálu a tvorby konkrétního Autora.
  9. Provozovatel zpřístupní Autorovi na jeho Profilu na Portálu přehled o výši vyplacené a nevyplacené odměny, přehled o stržených transakčních nákladech, přehled o počtu Odběratelů jeho newsletteru, podcastu nebo videoobsahu a emaily Odběratelů určené k zasílání jeho newsletteru, podcastu a videoobsahu.
  10. Autor je oprávněn dočasně pozastavit svoji činnost, a to až na dobu 2 let. K pozastavení činnosti dochází kliknutím na tlačítko „pozastavuji činnost“ a potvrzením pozastavení činnosti, a to okamžitě. Autor je oprávněn uvést, na jak dlouhou dobu svoji činnost pozastavuje. Pokud Autor dobu pozastavení činnosti neuvede, platí, že svoji činnost pozastavuje na dobu neurčitnou, nejdéle však 2 roky. Během pozastavené činnosti se předplatitelům nestrhává žádné předplatné. Po uplynutí doby dočasného pozastavení činnosti v délce určené Autorem (maximálně 2 let) dochází k obnovení činnosti Autora. Pokud Autor svoji činnost neobnoví, je Provozovatel oprávněn odstranit jeho Profil. Autor je oprávněn obnovit svoji činnost i před uplynutím doby dočasného pozastavení své činnosti.
  11. Provozovatel je oprávněn zpřístupnit Odběrateli archiv konkrétního newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Archivem se rozumí všechna v minulosti vydaná čísla konkrétního newsletteru, podcastu nebo videoobsahu.
 3. Registrace Autora
  1. Autor udělením souhlasu s Obchodními podmínkami potvrzuje, že je způsobilý k uzavření smlouvy s Provozovatelem, a to s ohledem na svůj věk a příčetnost. Autorem může být fyzická osoba i právnická osoba. V případě právnické osoby musí podmínky dle tohoto odstavce splňovat osoba zastupující právnickou osobu.
  2. Autor je oprávněn vydávat newsletter, podcast nebo videoobsah na Portál pouze po provedení registrace spočívající ve vyplnění registračního formuláře a udělení souhlasu s Obchodními podmínkami. K okamžiku uzavření smlouvy mezi smluvními stranami dochází odesláním (kliknutím na tlačítko „odeslat“) úplně vyplněného registračního formuláře a udělením souhlasu s Obchodními podmínkami, Zásadami používání cookies a Zásadami zpracování osobních údajů. Podmínkou úspěšné registrace Autora je úplné a správné vyplnění všech povinných údajů.
  3. Autor se zavazuje, že si při registraci zvolí takové uživatelské jméno, které není spojeno s jiným Autorem nebo veřejně známou osobou a není v rozporu s pravidly dle čl. II. odst. 5. Obchodních podmínek. Autor odpovídá za správnost a pravdivost údajů vyplněných v rámci registrace. Veškerou odpovědnost za údaje uvedené Autorem v rámci registrace nese výlučně Autor.
  4. Autor pro účely řádné registrace uvede své uživatelské jméno, kontaktní emailovou adresu, platební údaje a vyplní příslušný titul (název) svého newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Tyto údaje je následně Autor oprávněn měnit takovým způsobem, aby odpovídaly skutečnosti. Autor dále v rámci registrace udělí svůj výslovný souhlas se zařazením do veřejného seznamu Autorů, který bude dostupný na Portálu, a souhlas se shromažďováním údajů o množství finančních prostředků a počtu Odběratelů konkrétního newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Autora pro účely Provozovatele a Autora.
  5. Autor bere na vědomí, že Provozovatel neověřuje pravost a správnost Autorem poskytnutých údajů za účelem jeho registrace a vytvoření Profilu.
  6. Autor může mít libovolný počet Profilů. V rámci každého svého Profilu může vydávat libovolný počet newsletterů, podcastů a videoobsahu.
  7. Autor si sám při vyplnění registračního formuláře určí cenu (výši) měsíčního předplatného. Autor je povinen určit výši měsíčního předplatného jeho newsletteru, podcastu nebo videoobsahu v rozmezí 49 Kč až 2.000 Kč, pokud si Provozovatel s Autorem nedomluví v písemné podobě jinou výši měsíčního předplatného.
 4. Odměna Autora, provize Provozovatele a způsob jejich výplaty
  1. Za poskytnutí newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Odběrateli přísluší Autorovi odměna, tedy částka odpovídající předplatnému zaplacenému Odběratelem na účet Provozovatele ponížená o provizi Provozovatele a transakční náklady (zejména spojené s převodem prostřednictvím PayPal).
  2. Provozovatel vyplácí Autorovi odměnu pravidelně každý měsíc, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí ochranné doby. Ochranná doba činí vždy 45 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Autor dosáhl na minimální výši odměny k výplatě. Minimální výše odměny k výplatě činí 500 Kč.
  3. V ochranné době je Provozovatel oprávněn zadržet celou odměnu Autora. Provozovatel vyplácí Autorovi odměnu na účet uvedený na Profilu Autora k výplatě odměny. Provozovatel je oprávněn vyplatit Autorovi odměnu i před uplynutím ochranné doby.
  4. Veškeré platby se mohou uskutečňovat pouze na základě platebních údajů uvedených na Profilu Autora nebo prostřednictvím jeho PayPal ID.
  5. Autor výslovně souhlasí, že Provozovateli náleží za zprostředkování newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Odběrateli provize ve výši 15 % z předplatného, pokud si smluvní strany v samostatné smlouvě neujednají jinak.
  6. Provize Provozovatele uvedená v těchto Obchodních podmínkách nebo samostatné smlouvě s Autorem zahrnuje DPH.
  7. Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Autorem vzniklé v souvislosti se zprostředkováním newsletteru, podcastu nebo videoobsahu podle Obchodních podmínek, vzniklé z titulu náhrady škody či bezdůvodného obohacení, či z jakéhokoliv jiného titulu souvisejícího se smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami podle Obchodních podmínek, na jakékoliv splatné či nesplatné pohledávky, které má Autor za Provozovatelem na základě Obchodních podmínek, a to zejm. na pohledávky Autora spočívajících v nároku na vyplacení doposud nevyplacené odměny. Takto je Provozovatel oprávněn započíst i své případné promlčené pohledávky za Autorem.
  8. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že promlčecí lhůta pohledávek Provozovatele za Autorem činí 15 (patnáct) let od doby, kdy bylo možné poprvé uplatnit pohledávku u soudu.
 5. Ostatní ustanovení
  1. Veškerá korespondence mezi Provozovatelem a Autorem bude probíhat prostřednictvím kontaktních emailů, přičemž kontaktní email Provozovatele je uveden v Obchodních podmínkách a kontaktní email Autora je uveden na jeho Profilu.
  2. Provozovatel neodpovídá Odběratelům ani Autorům za škodu, která jim vznikla v souvislosti s užíváním nebo obsahem Portálu. Pokud vznese jakýkoli Odběratel vůči Autorovi oprávněný nárok v souvislosti s užíváním nebo obsahem Portálu anebo v souvislosti s newsletterem, podcastem nebo videoobsahem zaslaným na adresu Odběratele, pak se Autor zavazuje, že takový nárok zcela uhradí přímo Odběrateli. Pokud Provozovatel splní závazek Autora vůči Odběrateli místo Autora, pak je Autor zavázán uhradit tento závazek Provozovateli. Provozovatel informuje Autora o splnění takového závazku vůči Odběrateli prostřednictvím kontaktního emailu Autora.
  3. Tyto Obchodní podmínky může Provozovatel jednostranně měnit s tím, že změnu uveřejní na Portálu a o změně bude následně informovat Autora prostřednictvím kontaktní emailové adresy uvedené na Profilu. Změna Obchodních podmínek je účinná od 15. dne po doručení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek Autorovi a zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na Portálu, ledaže Autor do 15. dne od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek vypoví smlouvu podle následující věty. Pokud Autor nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je oprávněn vypovědět smlouvu, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. Výpovědní lhůta je 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi Provozovateli.
  4. Autor je povinen odvádět veškeré daně a jiné povinné platby v souladu s právními předpisy státu, ve kterém má povinnost platit daně či jiné povinné platby.
  5. Autor bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Autora v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
  6. Autor prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, Zásadami zpracování osobních údajů, Zásadami používání cookies a obchodními podmínkami PayPal a souhlasí s nimi.
  7. Autor bere na vědomí, že Portál nemusí být vždy dostupný, a to zejména s ohledem na nezbytné úpravy či údržbu softwaru. Autor zároveň bere na vědomí, že fungování Portálu může být dočasně pozastaveno nebo zcela ukončeno.
 6. Ukončení smluvního vztahu
  1. Smlouva vzniká na dobu neurčitou.
  2. Tato smlouva může být ukončena dohodou nebo výpovědí.
  3. Provozovatel je oprávněn v případě jakéhokoli porušení čl. II. odst. 5 Obchodních podmínek Autorem dočasně pozastavit výplatu odměny, a to až na dobu tří měsíců, anebo trvale odstranit Profil Autora. Odstranění Profilu Autora z Portálu se považuje za okamžitou výpověď smlouvy ze strany Provozovatele.
  4. Po uplynutí dvou měsíců po dni uplynutí doby dočasného pozastavení činnosti Autora dle čl. II. odst. 10 Obchodních podmínek, tj. doby určené Autorem nebo 2 let, je Provozovatel oprávněn smlouvu vypovědět a trvale odstranit Profil Autora.
  5. Výpověď doručuje Provozovatel Autorovi prostřednictvím kontaktní emailové adresy Autora, přičemž účinky výpovědi nastávají okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na tuto emailovou adresu.
  6. Provozovatel je oprávněn bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu s Autorem bez výpovědní doby. V takovém případě je Provozovatel povinen odstranit Profil Autora a veškeré jeho newslettery, podcasty a videoobsah z Portálu. Provozovatel je povinen v takovém případě vyplatit Autorovi veškerou dosud nevyplacenou odměnu, na kterou má Autor ke dni odeslání výpovědi nárok. Žádné další nároky Autor vůči Provozovateli nemá. Podle tohoto odstavce postupuje Provozovatel především, pokud se obsah newsletteru, podcastu nebo videoobsah neslučuje se zásadami a obchodní politikou Provozovatele nebo pokud Autor svůj Profil na Portálu nevyužívá.
  7. Autor je oprávněn ukončit smlouvu s Provozovatelem bez uvedení důvodu zasláním výpovědi na emailovou adresu Provozovatele. Provozovatel je povinen ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce ode dne splnění povinnosti Autora dle přecházející věty odstranit Profil Autora a veškeré jeho newslettery, podcasty nebo videoobsah z Portálu. Provozovatel je povinen Autorovi vyplatit veškerou doposud nevyplacenou odměnu, na kterou má Autor k ukončení smlouvy nárok. Provozovatel je v takovém případě oprávněn započítat jím nevyplacenou odměnu Autorovi na jakékoli dluhy Autora vůči Provozovateli.
  8. Provozovatel je oprávněn Autorovi dočasně pozastavit výplatu odměny, pokud je to výslovně uvedeno v Obchodních podmínkách. V takovém případě dojde k pozdržení výplaty odměny a následně je po splnění všech povinností Autora anebo po uplynutí doby pozastavení výplaty odměny, vyplacena Autorovi celá nevyplacená odměna k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, kdy nastala okolnost způsobující opětovný vznik práva na výplatu odměny.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“). V případě, že není určitá otázka upravena Obchodními podmínkami, použijí se ustanovení příslušných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
  2. Vylučuje se aplikace § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 a § 1936 odst. 1 (povinnost přijetí plnění třetí osobou) občanského zákoníku. Autor přebírá riziko změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
  4. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem.
  5. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Autorem budou řešeny smírně, a pokud nebude smírné řešení možné, tak budou tyto spory řešeny u obecných soudů České republiky.
  6. Tyto Obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. července 2021.

V Praze dne 1. ledna 2023