Zásady zpracování osobních údajů pro odběratele

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů pro odběratele (dále jen „Zásady“) obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů odběratelů (dále jen „Odběratel“) textového, zvukového nebo audiovizuálního obsahu (newsletter, podcast nebo videoobsah) z platformy Gazetisto dostupné na webové stránce gazetisto.com/cz (dále jen „Portál“) a provozované společností Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Správce“).
 2. Newsletter, podcast nebo videoobsah vytváří a vydávají osoby odlišné od Provozovatele (dále jen „Autor“). Provozovatel pouze nabízí a zprostředkovává prodej newsletteru, podcastu nebo videoobsahu Odběratelům. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů Odběratelů. Smlouvu o předplatném na newsletter, podcast nebo videoobsah uzavírá Odběratel přímo s Autorem.
 3. Správcem osobních údajů Odběratele je Provozovatel.
 4. Osobní údaje jsou získávány přímo od Odběratele na základě:
  a. registrace a vytvoření profilu odběratele na Portálu (dále jen „Registrace“)
  b. uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje newsletteru, podcastu nebo videoobsahu (dále jen „Smlouva o zprostředkování“)
  1. Registrace
   Registrací a aktivací profilu Odběratele na Portálu vstupuje Odběratel do smluvního vztahu se Správcem, který je právním základem pro zpracování osobních údajů. Pro účely registrace Správce zpracovává následující identifikační a kontaktní údaje: uživatelské jméno, přístupové heslo, kontaktní emailovou adresu a platební údaje (PayPal ID).
  2. Smlouva o zprostředkování
   Objednávkou předplatného ze strany Odběratele, jejím potvrzením ze strany Provozovatele a úhradou předplatného ze strany Odběratele je uzavřena Smlouva o zprostředkování, jejímž předmětem je zpřístupnění vybraných newsletterů, podcastů nebo videoobsahu Autora na Portálu po smluvenou dobu. Smlouva o zprostředkování je právním základem pro zpracování osobních údajů. Pro účely Smlouvy o zprostředkování Správce zpracovává následující identifikační a kontaktní údaje: uživatelské jméno, přístupové heslo, kontaktní emailovou adresu a platební údaje (PayPal ID). Správce dále zpracovává: objednaný newsletter, podcast nebo videoobsah včetně jeho Autora, údaje o platbách za předplatné, o vrácených částkách, o době a způsobu platby, počátku a konci poskytování předplatného a o období, na které je předplatné automaticky obnovováno.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění vzájemných práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu – Registrace, popř. Smlouvy o zprostředkování mezi Správcem a Odběratelem.
 6. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě – Registraci, popř. Smlouvy o zprostředkování. Pokud je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smluvního vztahu, je takový souhlas poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.
 7. Odběratel je oprávněn v rámci Registrace udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím jeho kontaktního emailu. Obsahem obchodních sdělení je nabídka newsletterů, podcastů a videoobsahu dostupných na Portálu. Pokud Odběratel udělí Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím kontaktního emailu, je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat, a to buď změnou v nastavení svého profilu na Portálu nebo odvoláním souhlasu prostřednictvím hypertextového odkazu na Portál obsaženého v každém obchodním sdělení.
 8. Osobní údaje Odběratele jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem a dále s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Provozovatele, např. pro účely vypořádání nároků smluvních stran ze Smlouvy o zprostředkování.
 9. Po ztrátě zákonného důvodu je proveden výmaz příslušných osobních údajů.
 10. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.
 11. Odběratel má právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud Odběratel popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
 12. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické formě. Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. Standardy minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů jsou: elektronické zabezpečení, přístupová práva, antivirová ochrana, bezpečnostní zálohy a přístup pouze autorizovaných osob.
 13. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 14. Autor má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420234665111.
 15. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: email info@staff.gazetisto.com

V Praze dne 1. července 2021