Zásady používání cookies

 1. Správcem cookies na webových stránkách gazetisto.com/cz je společnost Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232 (dále jen „Správce“).
 2. Cookies jsou data zasílaná webovými stránkami a ukládaná do každého zařízení uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět danému serveru.
 3. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu internetových stránek použije uživatel stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají zařízení uživatele zapamatovat si navštívené stránky a jeho nastavení stránek. Jsou dvojího druhu:
  1. Trvalé cookies: zůstávají na zařízení po dobu stanovenou v souboru, nebo dokud nejsou uživatelem odstraněny. Trvalé cookies pomáhají identifikovat zařízení uživatele, pokud znovu navštíví webové stránky Správce, ale neumožňují jakkoliv identifikovat uživatele osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat webové stránky zájmům uživatele. Příslušná data jsou ukládána zcela anonymizovaně a nejsou spojována s jakýmikoliv jinými daty.
  2. Dočasné cookies: jsou uloženy v zařízení pouze do opuštění webové stránky nebo zavření prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
 4. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může uživatel jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera. Pro detailnější informace lze použít nápovědu prohlížeče.
 5. Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, vychází Správce z toho, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany jeho serverů. Pokud chce uživatel tento souhlas odvolat, stačí použití cookies v prohlížeči zablokovat nebo všechny stávající cookies ze svého prohlížeče vymazat. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.
 6. Správce používá následující kategorie cookies:
  1. Technické cookies: slouží k tomu, aby některé služby (např. formuláře) na webových stránkách Správce fungovaly správně.
  2. Funkční cookies: slouží např. pro nastavení přizpůsobení vzhledu, velikosti písmen, nastavení jazyka apod.
  3. Analytické cookies: slouží pro měření návštěvnosti a chování uživatelů. Cookies analyzuje Správce v anonymizované podobě.
  Cookies uvedené shora pod písm. b. a c. může uživatel vypnout také přímo na webových stránkách Správce, případně je znovu povolit.
 7. Správce nespojuje údaje získané díky cookies s jakýmikoliv jinými údaji a pracuje s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Soubory cookies identifikují koncové zařízení anonymním ID. Mimo soubory cookies může sloužit k identifikaci uživatele např. IP adresa., tj. adresa zařízení uživatele, pomocí které komunikuje s jinými zařízeními v síti internet.
 8. Povolení ukládání cookies je dobrovolné.
 9. Údaje obsažené v cookies Správce nikomu nepředává.
 10. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud uživatel popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
 11. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické formě. Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. Standardy minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů jsou: elektronické zabezpečení, přístupová práva, antivirová ochrana, bezpečnostní zálohy a přístup pouze autorizovaných osob.
 12. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 13. Uživatel má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420234665111.
 14. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: email: info@bblegal.cz, telefon: +420228226846.

V Praze dne 1. července 2021