Obchodní podmínky pro užívání webových stránek

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
  1. Tyto Obchodní podmínky pro užívání webových stránek (dále i jen jako „Obchodní podmínky“) vydané Provozovatelem upravují práva a povinnosti jejich uživatelů při užívání webová stránka gazetisto.com, včetně poddomén (dále jen jako „webová stránka“ nebo „webové stránky“) a podmínky registrace a vytvoření uživatelských účtů.
  2. Uživatel se vstupem na webové stránky zavazuje dodržovat platné právní předpisy České republiky a Obchodní podmínky.
  3. Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost Gazetisto, s.r.o., IČO: 11640120, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352232 (dále jen jako „Provozovatel“).
 2. Způsob užívání webových stránek
  1. Uživatelé webových stránek berou na vědomí, že webové stránky jsou samy o sobě jako celek autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „autorský zákon“). Provozovatel má na základě licence veškerá práva dle autorského zákona k webovým stránkám jako celku a je plně oprávněn užívat jednotlivé prvky webových stránek, zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, videonahrávky i audionahrávky apod., které jsou součástí webových stránek nebo na nich byly zpřístupněny. Uživatelé se zavazují, že nebudou zasahovat ani nijak narušovat práva Provozovatele svědčící mu na základě autorského zákona, zejména nebudou obsah webových stránek jakkoli bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele zveřejňovat, kopírovat, šířit nebo užívat ke komerčním účelům. Webové stránky lze užívat bez souhlasu Provozovatele pouze pro osobní potřebu.
  2. V případě porušení povinností uživatele dle předcházejícího odstavce se bude provozovatel domáhat ochrany svých práv prostřednictvím dostupných právních prostředků, zejména bude požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy.
  3. Uživatel se dále vstupem na webové stránky zavazuje, že nebude zasahovat do technických parametrů webové stránky a bezpečnosti webových stránek, nebude prostřednictvím webových stránek šířit jakékoli škodlivé počítačové programy (malware), hromadné nevyžádané zprávy (spam) ani materiály porušující platné právní předpisy a nebude ani jakkoli jinak zneužívat obsah a funkcionalitu webových stránek.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací uvedených na webových stránkách, za škody způsobené používáním těchto webových stránek, a to zejména za obsah nahraný na webové stránky osobou odlišnou od Provozovatele.
  5. Provozovatel je oprávněn bez jakéhokoli předchozího upozornění měnit a mazat obsah webových stránek, a to včetně obsahu patřícímu osobě odlišné od Provozovatele.
 3. Registrace uživatele
  1. Každý uživatel je oprávněn se registrovat na webových stránkách a vytvořit si vlastní uživatelské jméno a uživatelský účet (dále jen jako „Profil“). Profil si může vytvořit autor newsletteru, podcastu nebo videoobsahu i odběratel newsletteru, podcastu nebo videoobsahu. Jedna osoba může mít více Profilů.
  2. Veškeré údaje poskytnuté uživatelem poskytuje uživatel Provozovateli dobrovolně. Provozovatel žádným způsobem neověřuje jejich správnost a pravdivost.
  3. Provozovatel je oprávněn odstraňovat z webových stránek Profily a jakýkoli obsah odporující platným právním předpisům, jakýmkoli pravidlům obsaženým v Obchodních podmínkách pro Autory, Obchodních podmínkách pro Odběratele, Zásadách používání cookies, Zásadách zpracování osobních údajů a pravidlům slušného chování či obchodní politice Provozovatele. Dále je Provozovatel oprávněn odstraňovat z webových stránek fotografie či uživatelská jména zasahující do práv třetích osob, zejména do práv duševního vlastnictví, a další nevhodný, vulgární, urážlivý, pornografický nebo jinak závadný obsah.
  4. Uživatel je oprávněn kdykoli po registraci zrušit svůj Profil a libovolně měnit jím zadané údaje i nastavení.
  5. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a Zásadami užívání cookies.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek.
  3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem.
  4. Veškeré spory vzniklé při používání Portálu budou řešeny smírně, a pokud nebude smírné řešení možné, tak budou tyto spory řešeny u obecných soudů České republiky.
  5. Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách.

V Praze dne 1. července 2021